Töökeskkonna loomine, töötervishoiu ja tööohutuse juhtimiskorralduse väljatöötamine, dokumenteerimine, rakendamine ja konsultatsioon

Pakume töötervishoiu ja tööohutuse juhtimiskorralduse väljatöötamisel, dokumenteerimisel ja rakendamisel töökeskkonnaspetsialisti teenust.

Teenuse ettevalmistamisel ja osutamisel meie spetsialist:

 • tutvub ettevõtte või asutuse (edaspidi: Klient) struktuuriga, põhitegevusega,  töökeskkonna hetkeolukorra vastavusega jms;
 • selgitab välja Kliendi juhtkonna soovid, vajadused ja eesmärgid;
 • selgitab välja Kliendi töökeskkonnale ja tegevusele kohalduvate töötervishoiu- ja tööohutusalaste  õigusaktide nõuded;
 • kooskõlastab juhtkonnaga teenuse programmi ja hinna ning sõlmib lepingu;
 • kavandab Kliendi töötervishoiu ja tööohutuse juhtimiskorralduse mudeli ja dokumentide struktuuri;
 • töötab välja ja dokumenteerib (juhtkonna soovi korral) Kliendi töökohtadele orienteeritud töötervishoiu- ja tööohutusalased tegevusjuhendid ja moodustab nendest käsiraamatu, loe lisa ... ;
 • koostab Kliendi töökohtadele ettenähtud ohutusjuhendid;
 • koostab vajalikud töötervishoiu- ja tööohutusalased tõendusdokumendid (käskkirjad, korraldused, aktid, protokollid, teatised, kokkulepped, registrid, arvestuskaardid jm vajalikud dokumendid);
 • viib läbi Kliendi töökeskkonnas ettenähtud riskianalüüsid, sisekontrollid ja auditid, kavandab vajalikud töötervishoiu- ja tööohutusalased tegevuskavad ning  dokumenteerib tulemused;
 • korraldab vajadusel töökeskkonna ohutegurite parameetrite mõõtmised;
 • viib valminud dokumentatsiooni alusel läbi juhtkonna sissejuhatava koolituse;
 • juhendab ja nõustab juhtkonda töökeskkonna kujundamisel ja sisseseadmisel ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimiskorralduse nõuetekohasel rakendamisel.

Juhtimiskorraldus valmib 14 kuni 21 päeva jooksul.

Valminud elektrooniliste dokumendikogumike kasutusmugavust iseloomustab vajalike dokumentide, õigusaktide jm andmebaaside ülikiire leitavus, sest dokumentides esitatud suunavad viited on nn hüperlingistatud.

Pärast meie poolt loodud dokumentatsiooni ja juhtimiskorralduse organisatsioonis sisseseadmist on Kliendi juhtkond töötervishoiu ja tööohutuse  valdkonnas tegutsemisel piisavalt pädev ja iseseisev ega vaja samalaadse juhtimisteenuse sisseostmist edaspidi.