Kvaliteedijuhtimine, juhtimissüsteemide hooldamine, ajakohastamine ja arendamine

Pakume ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ning ISO 45001:2018 standarditele vastavate juhtimissüsteemide hooldamisel ja parendamisel kvaliteedijuhi püsiteenust.

Teenuse ettevalmistamisel ja osutamisel meie spetsialist:

 • tutvub ettevõtte või asutuse (edaspidi: Klient) struktuuriga, põhitegevusega ja  juhtimissüsteemi hetkeolukorra vastavusega jms;
 • selgitab välja Kliendi juhtkonna soovid, vajadused ja eesmärgid;
 • selgitab välja juhtimissüsteemile ja Kliendi tegevusele kohalduvate standardite, õigusaktide jm nõuded;
 • kooskõlastab juhtkonnaga teenuse programmi ja hinna ning sõlmib lepingu;
 • korrastab Kliendi juhtimissüsteemi dokumentatsiooni, viib selle vastavusse standardite, õigusaktide jm kohalduvate nõuetega ning hooldab, parendab ja ajakohastab seda pidevalt;
 • viib regulaarselt läbi juhtkonna ja juhtkonna poolt volitatud võtmeisikute ISO-alased täiendkoolitused;
 • viib läbi Kliendile ettenähtud töökeskkonna- ja keskkonnaalased riskianalüüsid ning kavandab vajalikud abinõud ja meetmed;
 • koostab jooksvalt kvaliteedi-, keskkonna- ja töökeskkonnalaseid tõendusdokumente;
 • valmistab ette ja viib läbi juhtimissüsteemi korralised siseauditid, dokumenteerib tulemused ning korraldab auditil leitud puuduste korral nende likvideerimise;
 • korraldab juhtimisüsteemi juhtkonnapoolsed korralised ülevaatustoimingud ja dokumenteerib tulemused;
 • valmistab juhtkonna jt võtmeisikud ette juhtimissüsteemi välisaudititeks;
 • esindab Klienti välisaudititel, kindlustab auditite edukuse ja juhtkonna rahuolu saavutamise;
 • esindab Klienti juhtimissüsteemi küsimustes sertifitseerimisettevõttes;
 • juhendab ja nõustab juhtkonda jt võtmeisikuid juhtimissüsteemi mõjususe pideval parendamisel;
 • jms (vastavalt juhtkonna soovile).

.