Töökeskkonna juhtimine, töötervishoiu- ja tööohutusalase tegevuse korraldamine, nõustamine, juhendamine

Pakume töötervishoiu- ja tööohutusalase tegevuse juhtimisel töökeskkonnaspetsialisti püsiteenust.

Teenuse ettevalmistamisel ja osutamisel meie spetsialist:

 • tutvub ettevõtte või asutuse (edaspidi: Klient) struktuuriga, põhitegevusega, töökeskkonna hetkeolukorra vastavusega jms;
 • selgitab välja Kliendi juhtkonna soovid, vajadused ja eesmärgid;
 • selgitab välja Kliendi töökeskkonnale ja tegevusele kohalduvate töötervishoiu- ja tööohutusalaste õigusaktide nõuded;
 • kooskõlastab juhtkonnaga teenuse programmi ja hinna ning sõlmib lepingu;
 • koostab Kliendile ettenähtud  töötervishoiu- ja tööohutusalase dokumentatsiooni ning hooldab ja ajakohastab seda pidevalt;
 • seab Kliendi organisatsioonis sisse nõuetekohase töötervishoiu- ja tööohutusalase juhtimis- ja töökorralduse;
 • viib läbi juhtkonna ja juhtkonna poolt volitatud võtmeisikute töötervishoiu- ja tööohutusalased täiendkoolitused;
 • kavandab ja koostab Kliendi töökeskkonnas ettenähtud tööohutuse plaanid; 
 • viib läbi Kliendi töökeskkonnas ettenähtud riskianalüüsid, sisekontrollid ja auditid ning dokumenteerib tulemused;
 • korraldab vajadusel töökeskkonna ohutegurite parameetrite mõõtmised;
 • kavandab kontrollitegevuses avastatud puuduste ja mittevastavuste ilmnemise korral vajalikud töötervishoiu- ja tööohutusalased abinõud ja meetmed ning kindlustab nende rakendamise;
 • korraldab võimaliku tööõnnetus- või kutsehaigestumisjuhtumi esinemise korral juhtumi nõuetekohase sisemise menetlemise;
 • korraldab tööinspektori ettekirjutuse korral selle täitmise;
 • esindab Klienti tööinspektori vastuvõtmisel ettevõttes/asutuses;
 • esindab Klienti töötervishoiu- ja tööohutusalastes küsimustes Tööinspektsiooni kohalikus asutuses;
 • juhendab ja nõustab juhtkonda Kliendi töötervishoiu- ja tööohutusalase tegevuse tõhustamisel;
 • jms (vastavalt juhtkonna soovile).