Töötervishoiu ja tööohutuse käsiraamatu koostamine ja rakendamine

Pakume Teie ettevõttele või asutusele suunatud töötervishoiu ja tööohutuse käsiraamatu väljatöötamisel ja rakendamisel töökeskkonnaspetsialisti teenust.

Teenuse ettevalmistamisel ja osutamisel meie spetsialist:

 • tutvub ettevõtte või asutuse (edaspidi: Klient) struktuuri ja põhitegevusega;
 • selgitab välja Kliendi juhtkonna soovid, vajadused ja eesmärgid;
 • selgitab välja Kliendi töökeskkonnale ja tegevusele kohalduvate töötervishoiu- ja tööohutusalaste  õigusaktide nõuded;
 • kooskõlastab juhtkonnaga teenuse programmi ja hinna ning sõlmib lepingu;
 • kavandab Kliendi töötervishoiu ja tööohutuse juhtimiskorralduse mudeli ja dokumentide struktuuri;
 • töötab välja ja dokumenteerib tegevusjuhendid (kes-kus-mida-millal töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas teeb ja mille eest vastutab), sh:
  • Tööandja ja töötajate üldised kohustused, õigused ja vastutus;
  • Töökeskkonnaspetsialisti määramine, spetsialisti kohustused ja õigused;
  • Töökeskkonnavoliniku valimine, voliniku ülesanded ja õigused;
  • Töökeskkonnanõukogu moodustamine ja tegutsemine;
  • Töötervishoiu- ja tööohutusalase ühistegevuse korraldamine; 
  • Töötervishoiu- ja tööohutusalane juhendamine, välja- ja täiendõpe;
  • Tööohutuse planeerimine;
  • Töökeskkonna kujundamine, sisseseadmine ja korrashoidmine;
  • Töövahendite valimine, kasutamine ja hooldamine;
  • Isikukaitsevahendite valimine, väljastamine ja kasutamine;
  • Tervisekontrolli korraldus;
  • Esmaabi  korraldus;
  • Töökeskkonna sisekontroll;
  • Töökeskkonna riskianalüüs;
  • Puuduste ja mittevastavuste (sh ettekirjutuste) käsitlemine;
  • Tegutsemine õnnetusohu või õnnetusjuhtumi korral;
  • Tööõnnetus- ja kutsehaigestumisjuhtumi menetlemine;
  • Töötervishoiu- ja tööohutusalaste dokumentide haldamine.
 • koostab tegevusjuhendite juurde kuuluvad dokumentide vormid (käskkirjad, korraldused, aktid, protokollid, plaanid, kavad, analüüsid, teatised, kokkulepped, registrid, arvestuskaardid jm vajalikud dokumendid);
 • koostab Kliendi töökohtadele ettenähtud ohutusjuhendid;
 • moodustab juhenditest ja vormidest dokumendikogumiku "TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KÄSIRAAMAT";
 • viib käsiraamatu dokumentide alusel läbi juhtkonna ja/või juhtkonna poolt volitatud võtmeisikute sissejuhatava koolituse;
 • juhendab ja nõustab juhtkonda töökeskkonna kujundamisel ja sisseseadmisel ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimiskorralduse nõuetekohasel rakendamisel.

Käsiraamat valmib 14 kuni 21 päeva jooksul.

Valminud elektroonilise käsiraamatu kasutusmugavust iseloomustab vajalike dokumentide, õigusaktide ja muude andmebaaside ülikiire leitavus, sest käsiraamatu dokumentides esitatud suunavad viited on nn hüperlingistatud.

Pärast käsiraamatu organisatsioonis rakendamist on Kliendi juhtkond töötervishoiu ja tööohutuse  valdkonnas tegutsemisel piisavalt pädev ja iseseisev ega vaja samalaadse juhtimisteenuse sisseostmist edaspidi.

Hind

Teenuse hind kujuneb projektipõhisel kalkuleerimisel ja see sõltub eelkõige Kliendi tegevuse ohtlikkusest inimesele ja keskkonnale ning Kliendi tegevusele kohalduvatest õigusaktide nõuetest.